پک های مدیریت مدرسه

 


 پک طلایی

 • حاوی مدیریت سایت
 • حاوی پرتال مدیریت مدرسه
 • حاوی سامانه پیامکی
 • حاوی تور مجازی

 
اطلاعات بیشتر
 


 پک نقره ای

 • حاوی مدیریت سایت
 • حاوی پرتال مدیریت مدرسه
 • حاوی سامانه پیامکی
 • حاوی تور مجازی

 
اطلاعات بیشتر
 


 پک برنزی

 • حاوی مدیریت سایت
 • حاوی پرتال مدیریت مدرسه
 • حاوی سامانه پیامکی
 • حاوی تور مجازی

 
اطلاعات بیشتر